Afisa Utafiti Kilimo Daraja La II (Agricultural Research Officer II)

Popular

Full Details

AFISA UTAFITI KILIMO DARAJA LA II (AGRICULTURAL RESEARCH OFFICER
II) – NAFASI 4
(Agronomy Nafasi 1, Horticulture Nafasi 1, Agricultural Economics and
Agribusiness Nafasi 1 na Agriculture General Nafasi 1)

1.1.1 MAJUKUMU YA KAZI
i. Kusaidia kuandika na kukusanya ripoti za utafiti wa Kilimo/Uchumi kilimo chini ya
maelekezo ya afisa utafiti mwandamizi,
ii. Kukusanya, kurekodi na kuchanganua takwimu za kazi za utafiti zinazoendelea,
iii. Kuhudhuria mikutano ya Kanda ya kuhuisha programu za utafiti,
iv. Kusaidia katika kuendesha semina na kuwaelekeza wakulima jinsi ya kutumia
teknolojia mpya kwa kuzingatia hali ya uchumi na mazingira yao,
v. Kutoa ripoti ya maendeleo ya utafiti na mapendekezo ya utafiti katika mikutano
ya kanda ya kuhuisha program za utafiti,
vi. Kufanya shughuli za utafiti chini ya maelekezo na uangalizi wa Afisa Utafiti
mwandamizi,
vii. Kuandika mapendekezo ya utafiti chini ya uongozi wa Afisa Utafiti Mwandamizi,
viii. Kuandika ripoti za miradi ya utafiti kwa ajili ya kupitishwa na Afisa utafiti
mwandamizi,
ix. Kufanya majaribio ya husishi ya kilimo ma mifugo katika mashamba ya wakulima
kwa kushirikiana na Maafisa Ugani na wakulima wenyewe na
x. Kufanya kazi zozote kama atakavyoelekezwa na mkuu wake wa kazi.

1.1.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye shahada ya kwanza (Bachelor Degree) ya Agronomy, Horticulture,
Agricultural Economics and Agribusiness na Agriculture General kutoka Chuo Kikuu
kinachotambuliwa na Serikali.

1.1.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS D.

MASHARITI YA JUMLA KWA KAZI ZOTE.
i. Waombaji wote wawe ni Raia wa Tanzania na wenye umri usiozidi miaka 45
ii. Waombaji wote waambatishe cheti cha kuzaliwa.
iii. Waombaji ambao tayari ni watumishi wa Umma na wamejipatia sifa za kuingilia
katika kada tofauti na walizonazo, wapitishe barua zao za maombi ya nafasi za
kazi kwa waajiri wao na Waajiri wajiridhishe ipasavyo.
iv. Waombaji waambatishe maelezo binafsi yanayojitosheleza (Detailed C.V) yenye
anwani na namba za simu za kuaminika pamoja na majina ya wadhamini (referees)
watatu wa kuaminika.
v. Maombi yote yaambatane na vyeti vya taaluma, maelezo, nakala za vyeti vya
kidato cha nne na kidato cha sita vilivyothibitishwa (Certified Copies) kwa wale 
waliofikia kiwango hicho na vyeti vya kuhitimu mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia
sifa za kazi husika.
- Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
- Cheti cha mtihani wa kidato cha IV na VI
- Computer Certificate
- Vyeti vya kitaaluma (Professional certificates from respective boards)
- Picha moja “Passport size” ya hivi karibuni.
vi. Testmonials”, “Provisional Results”, “Statement of results”, hati matokeo za
kidato cha nne na sita (FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS) HAVITAKUBALIWA.
vii. Waombaji waliosoma nje ya Tanzania wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na
kuidhinishwa na Mamlaka husika (TCU au NECTA).
viii. Waombaji waliostaafishwa katika Utumishi wa Umma hawaruhusiwi kuomba
isipokuwa kama wanakibali cha Katibu Mkuu Kiongozi.
ix. Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia walioko katika
Utumishi wa umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelekezo yaliyo katika
Waraka Na CAC. 45/257/01/D/140 wa tarehe 30 Novemba 2010.
x. Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kugushi wahusika watachukuliwa hatua za kisheria.
xi. Mwisho wa kutuma maombi ya kazi ni tarehe 11 Aprili, 2018.
xii. Maombi yatakayowasilishwa nje ya utaratibu ulioainishwa katika tangazo hili
HAYATAFIKIRIWA
xiii. Maombi yote yatumwe kwenye mfumo wa kielektroniki wa
Ajira (Recruitment Portal) kupitia anuani ifuatayo;
http://portal.ajira.go.tz/
(Anuani hii pia inapatikana kwenye tovuti ya Sektretarieti ya
Ajira kwa kuingia sehemu iliyoandikwa ‘Recruitment
Portal’)

MUHIMU: KUMBUKA KUAMBATISHA BARUA YAKO YA MAOMBI YA
KAZI ILIYOSAINIWA PAMOJA NA VYETI VYA ELIMU
VILIVYOTHIBISHWA (CERTFIED). BARUA HIYO IELEKEZWE KWA 
KATIBU, OFISI YA RAIS, SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI
WA UMMA S.L.P 63100 DAR ES SALAAM.

More details

Name Full Details
Deadline 11April 2018

Ad details

Ad ID : 8295
Dar Dar es Salaam, Tanzania
797 Views

Advertiser details

Ajira Zetu (1513)
Contact Advertiser Share

Phone number

Sorry, you need to register or login first.

Afisa Utafiti Kilimo Daraja La II (Agricultural Research Officer II)

Contact form

Sorry, you need to register or login first.

Add to favorites

Sorry, you need to register or login first.