Fundi Sanifu - Majengo (Technician II Architects)

Popular

Full Details

1.3 FUNDI SANIFU - MAJENGO (TECHNICIAN II ARCHITECTS) – NAFASI 1

1.3.1 MAJUKUMU YA KAZI
i. Kufanya kazi kwa vitendo katika fani zinazomhusu ili kumwezesha kupata sifa za
kutosha kusajiliwa na Bodi ya Usajili inayowahusu Wasanifu majengo,
ii. Kufuatilia upatikanaji wa taarifa na taaluma za usanifu wa majengo,
iii. Kupitia mapendekezo ya miradi (project proposals) mbalimbali ya majengo
yanayowasilishwa Wizarani.

1.3.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye mojawapo ya sifa zilizotajwa hapa chini:
i. Waliohitimu kidato cha iv na kufuzu kozi ya ufundi ya miaka mitatu kutoka vyuo
vya ufundi vinavyotambuliwa na Serikali katika mojawapo ya fani ya usanifu
majengo
ii. Waliohitimu kidato cha vi na kufuzu mafunzo ya ufundi wa miaka miwili kutoka
chuo kinachotambuliwa na Serikali katika mojawapo ya fani za usanifu majengo
iii. Wenye cheti cha majaribio ya Ufundi Hatua ya I kutoka chuo cha ufundi
kinachotambuliwa na Serikali,
iv. Wenye Stashahada ya kawaida katika fani za ufundi kutoka Chuo kinachotambuliwa na
Serikali.

1.3.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS C.

MASHARITI YA JUMLA KWA KAZI ZOTE.
i. Waombaji wote wawe ni Raia wa Tanzania na wenye umri usiozidi miaka 45
ii. Waombaji wote waambatishe cheti cha kuzaliwa.
iii. Waombaji ambao tayari ni watumishi wa Umma na wamejipatia sifa za kuingilia
katika kada tofauti na walizonazo, wapitishe barua zao za maombi ya nafasi za
kazi kwa waajiri wao na Waajiri wajiridhishe ipasavyo.
iv. Waombaji waambatishe maelezo binafsi yanayojitosheleza (Detailed C.V) yenye
anwani na namba za simu za kuaminika pamoja na majina ya wadhamini (referees)
watatu wa kuaminika.
v. Maombi yote yaambatane na vyeti vya taaluma, maelezo, nakala za vyeti vya
kidato cha nne na kidato cha sita vilivyothibitishwa (Certified Copies) kwa wale
waliofikia kiwango hicho na vyeti vya kuhitimu mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia
sifa za kazi husika.
- Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
- Cheti cha mtihani wa kidato cha IV na VI
- Computer Certificate
- Vyeti vya kitaaluma (Professional certificates from respective boards)
- Picha moja “Passport size” ya hivi karibuni.
vi. Testmonials”, “Provisional Results”, “Statement of results”, hati matokeo za
kidato cha nne na sita (FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS) HAVITAKUBALIWA.
vii. Waombaji waliosoma nje ya Tanzania wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na
kuidhinishwa na Mamlaka husika (TCU au NECTA).
viii. Waombaji waliostaafishwa katika Utumishi wa Umma hawaruhusiwi kuomba
isipokuwa kama wanakibali cha Katibu Mkuu Kiongozi.
ix. Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia walioko katika
Utumishi wa umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelekezo yaliyo katika
Waraka Na CAC. 45/257/01/D/140 wa tarehe 30 Novemba 2010.
x. Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kugushi wahusika watachukuliwa hatua za kisheria.
xi. Mwisho wa kutuma maombi ya kazi ni tarehe 11 Aprili, 2018.
xii. Maombi yatakayowasilishwa nje ya utaratibu ulioainishwa katika tangazo hili
HAYATAFIKIRIWA
xiii. Maombi yote yatumwe kwenye mfumo wa kielektroniki wa
Ajira (Recruitment Portal) kupitia anuani ifuatayo;
http://portal.ajira.go.tz/
(Anuani hii pia inapatikana kwenye tovuti ya Sektretarieti ya
Ajira kwa kuingia sehemu iliyoandikwa ‘Recruitment
Portal’)

MUHIMU: KUMBUKA KUAMBATISHA BARUA YAKO YA MAOMBI YA
KAZI ILIYOSAINIWA PAMOJA NA VYETI VYA ELIMU
VILIVYOTHIBISHWA (CERTFIED). BARUA HIYO IELEKEZWE KWA
KATIBU, OFISI YA RAIS, SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI
WA UMMA S.L.P 63100 DAR ES SALAAM.

More details

Name Full Details
Deadline 11 April 2018

Ad details

Ad ID : 8305
Dar Dar es Salaam, Tanzania
14174 Views

Advertiser details

Ajira Zetu (1513)
Contact Advertiser Share

Phone number

Sorry, you need to register or login first.

Fundi Sanifu - Majengo (Technician II Architects)

Contact form

Sorry, you need to register or login first.

Add to favorites

Sorry, you need to register or login first.